Logo
CZ

Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů

Vážení,

touto cestou bychom Vás rádi informovali o zásadách zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o., IČO: 26029227, se sídlem Za Pazdernou 1531, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 10111 (dále „Společnost“ nebo „Provozovatel“). Společnost je správcem osobních údajů.

Prosím, vezměte na vědomí, že vyplňovat formuláře se svými osobními údaji smějí pouze osoby starší 16 let.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování Vašich osobních údajů Společností se, prosím, obraťte na:

Personální oddělení – nábor, tel.: +420 382 474 022, e-mail: nabor@cz.interplex.com

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů. Společnost je správcem osobních údajů ve smyslu GDPR.

Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

1.  Jaké osobní údaje zpracováváme?

Společnost shromažďuje a zpracovává údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s Vaším přihlášením do výběrového řízení na obsazení pracovní pozice v naší společnosti. Jedná se o údaje uvedené zejména v rámci Vašeho životopisu, při osobním pohovoru či prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře na webu společnosti http://www.interplexcr.cz/ (dále „Web“). Jedná se zejména o následující kategorie osobních údajů:

 1. Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonický kontakt, e‑mailovou adresu;
 2. Popisné údaje: údaje o vzdělání, absolvovaných kurzech, údaje o předchozím zaměstnání, fotografie (byla-li součástí životopisu);
 3. Ostatní údaje: údaje, které jste nám dobrovolně sdělili nad rámec výše uvedeného.

2.  Proč tyto osobní údaje potřebujeme (účel a právní důvod zpracování)?

 • Osobní údaje dle článku 1 jsme v rámci probíhajícího výběrového řízení oprávněni zpracovávat na základě článku 6 odst. 1, písm. b) GDPR (tj. zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů), za účelem výběru vhodného kandidáta. K tomuto zpracování nepotřebujeme Váš souhlas. Nemáte zákonnou povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout, nicméně bez nich Vás nemůžeme do výběrového řízení zařadit.
 • Po skončení výběrového řízení jsme oprávněni tyto osobní údaje zpracovávat na základě článku 6 odst. 1, písm. f) GDPR (tj. zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů). Účelem takového zpracování je možnost Vás opětovně oslovit, pokud by se původně zvolený kandidát ve zkušební době neosvědčil.
 • V ostatních případech jsme po skončení výběrového řízení oprávněni tyto osobní údaje zpracovávat na základě článku 6 odst. 1, písm. a) GDPR (tj. na základě Vašeho souhlasu), a to za účelem kontaktování a možnosti zařazení do jiného výběrového řízení.

3.  Jak dlouho bude Společnost uchovávat Vaše osobní údaje?

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely uvedené v čl. 2.1 po dobu trvání výběrového řízení a pro účely uvedené v čl. 2.2 do 3 měsíců po skončení výběrového řízení nebo do 6 měsíců po skončení výběrového řízení, jedná-li se o výběrové řízení na vedoucího zaměstnance.
 • Pokud nám udělíte souhlas, je tento udělen na dobu 1 roku od udělení, nedojde-li dříve z Vaší strany k jeho dřívějšímu odvolání. Udělený souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím kontaktu výše. Odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním. V případě zájmu Společnosti uchovávat Vaše osobní údaje, budete o souhlas požádáni následně.

Zpracování osobních údajů návštěvníků webu

4.  Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Provozovatel může zpracovávat osobní údaje návštěvníků Webu, a to v rozsahu formulářů dostupných na Webu (zejména kontaktní údaje návštěvníka – jméno, e-mail či telefonní číslo), a soubory cookies (viz dále).

5.  Proč tyto osobní údaje potřebujeme (účel a právní důvod zpracování)?

 • Provozovatel zpracovává osobní údaje uvedené v článku 4.1 za účelem vyřízení dotazu návštěvníka Webu ohledně služeb, a to v souladu s článkem 6/1 b) GDPR – plnění smlouvy. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, nicméně bez těchto údajů nemůže být případný dotaz/poptávka vyřízen/a.

6.  Jak dlouho bude Společnost uchovávat Vaše osobní údaje?

 • Provozovatel bude osobní údaje subjektů údajů uchovávat po dobu nezbytnou k vyřízení dotazu/poptávky. Konkrétní informace budou subjektu sděleny na jeho žádost.

Zpracování osobních údajů – cookies

7.  Co jsou to cookies?

 • Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení Webu. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o chování uživatele zpět na příslušný server. Cookies slouží pro nastavení obsahu Webu vzhledem k preferencím uživatele, optimalizaci využití Webu a zvýšení uživatelského komfortu a k získání informací o využití služby a aktivitách uživatelů pro jejich další analýzu. Tyto informace napomáhají zlepšit strukturu a obsah Webu. Provozovatel používá cookies:
 1. Za účelem fungování Webu (technické cookies). Takové technické cookies jsou nezbytné, aby Web fungoval tak, jak má. Ukládání technických cookies je v oprávněném zájmu Provozovatele, a k jejich použití není zapotřebí souhlasu subjektu údajů.
 2. Pro účel měření návštěvnosti Webu a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování subjektů údajů na Webu; cookies jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymizované podobě (zde se nejedná o zpracování osobních údajů), nebo v pseudonymizované podobě, při které dochází ke zpracování osobních údajů a která umožňuje identifikaci subjektu údajů jen při vynaložení značného a odborného úsilí. Ukládání těchto cookies je v oprávněném zájmu Provozovatele, a k jejich použití není zapotřebí souhlasu subjektu údajů.
 3. V ostatních případech ke zpracování cookies dochází na základě souhlasu, který je udělen prostřednictvím nastavení konkrétního prohlížeče.
 • Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti používání cookies/odmítnou je/omezit nastavením prohlížeče. Omezení cookies může vést ke snížení kvality fungování Webu. Souhlas se zpracováním cookies může subjekt údajů kdykoliv odvolat nebo znovu udělit nastavením příslušného prohlížeče.
 • Provozovatel používá následující cookies:
Název/Vydavatel cookie použité na stránce Typ cookies Doba expirace Vidí její obsah třetí strana?
AdWords sledovací, remarketing 90 dní Ano
DoubleClick sledovací, remarketing persistent Ano
Facebook sledovací persistent Ano
Google Analytics (_ga, _gid, _gat) sledovací 2 years, 24 hour, 1 minute Ano
 • Cookies jsou viditelné pro následující příjemce:
 1. Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
 2. Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko.
 3. cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000.

Zpracování osobních údajů – ostatní informace

8.  Jak budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a komu je můžeme poskytnout?

 • Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i za použití automatizovaných prostředků (tj. zejména prostřednictvím kontaktních formulářů). Vaše osobní údaje budeme zpracovávat:
 1. přímo našimi zaměstnanci;
 2. případně externími zpracovateli, se kterými spolupracujeme a s nimiž máme uzavřenou řádnou smlouvu o zpracování osobních údajů. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů /větší množství zpracovatelů, Vás rádi na Vaši žádost informujeme o konkrétních zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytujeme na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě jiného právního aktu.
 • Vaše osobní údaje mohou být také poskytnuty subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní úřady apod.).
 • Není-li v této Informaci uvedeno jinak, nejsou osobní údaje předávány do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci (tzn. mimo EU).

9.  Jaká jsou Vaše práva?

 • Máte právo na:
 1. Zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů, opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů.
 2. Odvolání souhlasu ohledně zpracování osobních údajů.
 3. Výmaz osobních údajů, pokud pomine účel či právní důvod pro jejich zpracování.
 4. Omezení zpracování osobních údajů; současně máte právo vznést námitku proti zpracování v případě zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu.
 5. Poskytnutí informace o třetích osobách, kterým byly osobní údaje zpřístupněny.
 6. Oznámení ohledně porušení zabezpečení osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro jeho práva a svobody, ledaže se Provozovateli povedlo již zavést technická a organizační ochranná opatření nebo opatření, která zajistí, že vysoké riziko se pravděpodobně neprojeví.
 • V případě, že se domníváte, že jsme při zpracování Vašich osobních údajů porušili právní předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz) nebo se domáhat soudní ochrany.